പുരുഷൻ

 

 

                                                                                      ആൺ 

                                                       പെണ്